Skip to main content

Postopki zaradi nezakonitega dvigovanja cen:

telekom-logo

Kolektivni postopek zoper Telekom Slovenije d.d.

A1-logo

Kolektivni postopek zoper A1 Slovenija d.d.

telemach-logo

Kolektivni postopek zoper Telemach d.o.o.

T-2-logo

Kolektivni postopek zoper T-2 d.o.o.

vzmd_zps_logo
Pridruženi potrošniki: 8336

Obrazec za prijavo prikrajšanih naročnikov

Z izpolnitvijo tega obrazca:

1. Se prijavite kot eden izmed mnogih prikrajšanih naročnikov zaradi nezakonitega enostranskega zviševanja cen naročniških paketov, pri katerem koli izmed naslednjih operaterjev: Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach d.o.o. ali T–2 d.o.o.

2. Podprete prizadevanje VZMD in ZPS. Obveščeni boste o nadaljnjem poteku postopkov proti telekomunikacijskim operaterjem.

3. V primeru uspešne tožbe boste med prvimi obveščeni o tem, kako do odškodnine v kolektivnem postopku.

S to prijavo sodelujete v kampanji HALO, OPERATER. BODI FER. S prijavo ne boste neposredno vključeni v sodni postopek niti ne bo VZMD na podlagi podatkov, ki jih boste vnesli v ta obrazec, presojalo vaše upravičenosti do odškodnine. Z izpolnitvijo tega obrazca se boste zgolj evidentirali kot eden izmed prikrajšanih naročnikov, ki podpira prizadevanja VZMD in želi biti obveščen o nadaljnjem poteku postopkov proti telekomunikacijskim operaterjem.

Pogosta vprašanja o telekomunikacijskem sporu

Splošno o tožbi in odškodninskem zahtevku

NAROČNIKI KATERIH STORITEV SO VKLJUČENI V SKUPINO PRIKRAJŠANIH NAROČNIKOV?

V skupino prikrajšanih naročnikov spadajo vsi potrošniki:

 • ki imajo oziroma so imeli z enim izmed operaterjev v Sloveniji (Telekom, A1, Telemach in T–2), sklenjeno naročniško pogodbo, in sicer za mobilne storitve, internet, televizijo ali katerokoli kombinacijo navedenih storitev,
 • jim je katerikoli omenjeni operater v Sloveniji (Telekom, A1, Telemach in T–2) od leta 2018 enostransko zvišal ceno naročniškega paketa in
 • so tudi po podražitvi ostali v naročniškem razmerju in plačevali naročnino po zvišani ceni.
KAKO SO OPERATERJI V SLOVENIJI (Telekom, A1, Telemach in T–2) KRŠILI ZAKONODAJO?

Omenjeni operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) s potrošniki v Republiki Sloveniji sklepajo naročniške pogodbe za mobilne in širokopasovne storitve, ki imajo vse naravo t. i. tipske pogodbe, pri katerih potrošniki v okviru vnaprej oblikovanih pogodbenih pogojev nimajo vpliva na vsebino.

Pri tem so operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) zlorabili svoj položaj s tem, da v naročniške pogodbe niso vključili ustreznih določb, ki urejajo pravice in obveznosti glede spreminjanja pogodbenih pogojev. Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so si namreč pridržali pravico do enostranskega spreminjanja pogodbenih pogojev, vključno s ceno, brez jasno določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene.

Tovrstni pogodbeni pogoji, ki omogočajo enostransko spreminjanje vseh pogodbenih pogojev, vključno s ceno, brez jasnih vnaprej določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene, se skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Direktivo Sveta 93/13/EGS in prakso Sodišča Evropske unije, štejejo za nepoštene in so kot taki nični.

Sodišče Evropske unije se je v zadevi C-92/11 postavilo na jasno stališče, da morajo ponudniki na trgu enostranske spremembe cene po tipski pogodbi urediti tako, da je sprememba cene v skladu z zahtevami po dobri veri, uravnoteženosti in preglednosti. Slednje pomeni, da mora ponudnik: (1) v pogodbi pregledno navesti razlog in metodo spreminjanja cene storitve tako, da lahko potrošnik na podlagi jasnih in razumljivih meril predvidi morebitne spremembe cen in (2) potrošniki morajo imeti ob spremembi cen pravico, da pogodbo odpovejo. Pri tem pa je pomembno, da možnost odstopa ne nadomesti zahteve po predhodni pregledni navedbi razloga in metode spreminjanja cene iz prve točke.

Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so v svojih naročniških pogodbah popolnoma zanemarili zahteve po dobri veri, uravnoteženosti in preglednosti, saj nihče od njih ni navedel nobenih razlogov o tem, kdaj se lahko spremeni cena, niti ni predvidel metode za spreminjanje cen. Zaradi navedenega so pogoji naročniških pogodb v delu, ki omogočajo operaterjem (Telekom, A1, Telemach in T–2) enostransko spreminjanje cen, nepošteni, in kot taki nični.

Kadar pa je potrošnik na podlagi ničnega določila že izpolnil določeno obveznost, je izpolnil nekaj, česar ni bil dolžan. Skladno z navedenim imajo po stališču VZMD, vsi naročniki pravico zahtevati nazaj celotno razliko med prvotno dogovorjeno ceno in ceno, ki so jo plačali na podlagi naknadnih enostranskih podražitev.

Več o tem, kako so operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) kršili slovensko zakonodajo, si lahko preberete v dokumentih, ki so pripreti na koncu te strani.

ALI 129. ČLEN ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (ZEKom-1) OPERATERJEM OMOGOČA ENOSTRANSKO SPREMEMBO CENE?

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) v drugem odstavku 129. člena določa, da morajo biti naročniki o vsaki spremembi pogodbenih pogojev obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem pa morajo biti hkrati obveščeni, da imajo v istem roku pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so se pri svojem poslovanju vseskozi zanašali na pravno napačno razlago, da jim ureditev 129. člena ZEKom-1 daje pravico do enostranske spremembe pogodbenih pogojev, če se le držijo postopkovnih določb glede obvestila o spremembi in možnosti odstopa. Tovrstna razlaga določb 129. člena ZEKom‑1 je nepravilna in v nasprotju z Direktivo 2002/22/ES ter zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Ureditev 129. člena ZEKom-1 je treba razlagati na način, da potrošnikom (naročnikom) daje več pravic, ne pa na način, da jih v pravicah omejuje. Pravilna razlaga tako vodi do ugotovitve, da 129. člen ZEKom-1 operaterjem ne omogoča enostranskega spreminjanja bistvenih pogodbenih pogojev, ampak končnim uporabnikom (naročnikom) omogoča odstop od pogodbe tudi takrat, ko operaterji spreminjajo pogodbene pogoje, ki niso bistveni.

Odgovor na zastavljeno vprašanje se tako glasi: ne, 129. člen ZEKom-1 operaterjem nalaga zgolj nekatere obveznosti, ki jih imajo v primeru spreminjanja pogodbenih pogojev, kar pa ne pomeni, da je ob upoštevanju navedenih obveznosti, sprememba tudi dopustna. Upoštevati je treba namreč še preostala zakonodajna pravila, zlasti iz področja varstva potrošnikov.

Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so pri enostranskem spreminjanju cene popolnoma zanemarili pravila potrošniške zakonodaje.

KAKO SO OPERATERJI (Telekom, A1, Telemach in T–2) NAROČNIKOM ONEMOGOČILI KONKURENČNO OPTIMALNO IZBIRO PONUDNIKA?

S tem ko so si operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) pridržali pravico do enostranske spremembe pogodbe (in jo je nenazadnje tudi večkrat izvršili), so potrošnikom onemogočili optimalno izbiro ponudnika telekomunikacijske storitve.

Zakaj? Potrošnik, ki se je odločal na podlagi cene naročniških paketov pri različnih ponudnikih, je lahko na neki točki izbral operaterja (Telekom, A1, Telemach ali T–2) kot najugodnejšega ponudnika. Pri tem pa potrošnik ni mogel predvideti, da bo lahko operater (Telekom, A1, Telemach ali T–2) zgolj nekaj mesecev po sklenitvi naročniškega razmerja naročnino podražil.

Potrošniki, ki so kateregakoli operaterja zbirali na podlagi cene naročniškega paketa, so bili tako pogosto izigrani med naročniškim razmerjem, ko se je naročnina podražila.

ALI SEM UPRAVIČEN DO ODŠKODNINE?

V postopkih za zagotovitev odškodnine si bo VZMD prizadeval zagotoviti odškodnino za vse polnoletne naročnike (fizične osebe), ki so imeli pri operaterjih (Telekom, A1, Telemach in T–2) sklenjen naročniški paket, ki se je v obdobju od januarja 2018 dalje vsaj enkrat enostransko podražil.

V primeru, da bo potrjena kolektivna poravnava, bodo v poravnavi natančno določeni vsi oškodovanci, ki bodo upravičeni do odškodnine. V primeru sprejetja pravnomočne sodbe pa bo vse oškodovance določilo sodišče.

KAKŠNA JE VIŠINA ODŠKODNINE, KI JO LAHKO DOBIM?

Višina odškodnine, do katere je upravičen vsak posamezen prikrajšani naročnik, je zlasti odvisna od naročniškega paketa in obdobja, v katerem je imel naročnik sklenjeno naročniško razmerje.

VZMD bo med pripravo kolektivne tožbe pripravil razpredelnico, iz katere bodo razvidni paketi, ki so bili od januarja 2018 podvrženi podražitvam, in zneski spremembe cen.

KAKO BO VZMD ZASTOPAL PRIKRAJŠANE NAROČNIKE?

VZMD bo kot reprezentativna oseba, ki je upravičena za vložitev kolektivne tožbe ali predloga za potrditev kolektivne poravnave, zastopal interese oškodovancev v najvišji možni meri.

V luči mirnega reševanja sporov je VZMD najprej skušal doseči izvensodni dogovor glede izplačila odškodnine vsem prikrajšanim naročnikom. Izvensodna pogajanja so bila neuspešna, zato je VZMD vložil kolektivno tožbo.

O poteku pogajanj in vseh dejanjih vas bomo preko te spletne strani in socialnih omrežij tekoče obveščali.

ZAKAJ JE VZMD UPRAVIČENA OSEBA ZA VLOŽITEV KOLEKTIVNE TOŽBE?

Skladno z Zakonom o kolektivnih tožbah posamezniki niso upravičeni do neposredne vložitve kolektivne tožbe, lahko pa za njihov račun kolektivno tožbo vloži pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost in pri kateri obstaja neposredna povezava med njenimi glavnimi cilji delovanja in pravicami, ki naj bi bile kršene in v zvezi s katerimi se vlaga tožba.

VZMD izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in ima bogate izkušnje pri zastopanju interesov množično oškodovanih posameznikov. VZMD je v zadnjih 20. letih delovanja vzpostavil izkušeno ekipo strokovnjakov, ki ima vsa potrebna pravna in organizacijska znanja za kvalitetno in učinkovito zastopanje interesov njenih članov.

Kako se pridružiti in sodelovati

KAKO LAHKO SODELUJEM IN POMAGAM?

Vsak posameznik lahko največ pripomore k skupnemu uspehu tako, da izpolni obrazec in se evidentira kot prikrajšani naročnik.

Prav tako apeliramo na vse prikrajšane naročnike, da to spletno stran delijo tudi z drugimi prikrajšanimi naročniki, saj bo na ta način prizadevanja VZMD podprlo večje število prikrajšanih naročnikov, kar bo povečalo pogajalsko moč VZMD in možnosti za uspešno zagotovitev odškodnine.

KAJ MORAM NAREDITI, DA LAHKO DOBIM ODŠKODINO?

Dokler ne bo potrjena kolektivna poravnava oziroma sprejeta pravnomočna sodba, vam ni treba opraviti nobenih formalnih dejanj.

Ne glede na navedeno pa vam predlagamo, da se z izpolnitvijo obrazca evidentirate kot eden izmed prikrajšanih naročnikov. Na ta način si boste zagotovili, da boste obveščeni o tem, kdaj lahko črpate odškodnino, hkrati pa boste obveščeni tudi o vseh ostalih podrobnostih za uspešno pridobitev odškodnine.

KAKO BOM OBVEŠČEN O POTEKU POSTOPKOV?

Vse oškodovance bomo o poteku postopkov redno obveščali preko te spletne strani in povezanih socialnih omrežij.

Predlagamo, da se tudi evidentirate z izpolnitvijo obrazca in si na ta način zagotovite, da boste med prvimi obveščeni o poteku postopka in o načinih ter postopkih za črpanje odškodnine.

ZA KAJ SE BODO UPORABILI MOJI OSEBNI PODATKI?

VZMD bo za skupino prikrajšanih naročnikov vodil izvensodni in sodni postopek zoper operaterje (Telekom, A1, Telemach in T–2) in bo v zvezi z vodenjem teh sporov od pridruženih članov zbiral in obdeloval različne osebne podatke, ki jih bodo VZMD posredovali oškodovanci, pri čemer jim bo VZMD predhodno pojasnil, zakaj je zbiranje določenih podatkov potrebno. Zbrani podatki se bodo obdelovali zaradi in v zvezi z vodenjem postopkov, in sicer zlasti zaradi potrebe izkazovanja reprezentativnosti VZMD, dokazovanja v sodnem postopku, izvrševanja sodne odločbe, obveščanja o črpanju prisojene odškodnine in drugih razlogov, ki so povezani s postopki.

Vaše podatke bomo posredovali tudi pooblaščeni odvetniški družbi, ki bo podatke uporabljala za potrebe vodenja izvensodnega in sodnega postopka zoper operaterje (Telekom, A1, Telemach in T–2).

Izrecno vas opozarjamo, da z izpolnitvijo obrazca za pridružitev niste neposredno vključeni v postopek in vas odvetniška pisarna tudi ne zastopa neposredno ter za vas ne more neposredno izražati vaše volje.

NE ŽELIM BITI VKLJUČEN V TOŽBO. KAKO SE LAHKO IZLOČIM IZ POSTOPKA?

V primeru, da sodite v skupino prikrajšanih naročnikov, vendar ne želite, da se kolektivna tožba in sprejeta sodba nanaša tudi na vas, boste imeli v postopku pred sodiščem možnost podaje izjave o izključitvi iz kolektivnega postopka.

Sodišče bo po pravnomočnosti sklepa o odobritvi kolektivne odškodninske tožbe vse oškodovance na ustrezen način obvestilo o vseh pomembnih informacijah v zvezi s tožbo, med drugim tudi o roku in načinu podaje izjave o izključitvi.

Predlagamo, da spremljate register kolektivnih tožb, kjer sodišče vodi evidenco vseh kolektivnih postopkov, in je vzpostavljen z namenom seznanitve čim večjega števila oškodovancev o poteku postopka ter morebitnih upravičenjih, ki jih imajo oškodovanci v okviru posameznega postopka.

Stroški in financiranje

ALI MORAM KARKOLI PLAČATI?

Prikrajšani naročniki ne rabijo v predmetnem postopku ničesar plačati in tudi nikdar med postopkom ne bodo pozvani h kakršnemu koli plačilu. V primeru, da bi z vami stopil v stik nekdo, ki bi od vas želel kakršno koli plačilo v povezavi s kolektivnim postopkom, vas prosimo, da nas nemudoma obvestite na elektronski naslov odskodnine@vzmd.si, da lahko čim bolj učinkovito preprečujemo morebitne prevare.

KDO KRIJE STROŠKE KOLEKTIVNE TOŽBE IN IZVENSODNIH POSTOPKOV?

Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. se je zavezala, da bo krila vse stroške izvensodnih in sodnih postopkov glede nezakonitega zviševanja cen zoper operaterje Telekom, A1, in Telemach, Odvetniška pisarna Titan o.p., d.o.o. pa zoper operaterja T-2. Slednje pomeni, da Odvetniško pisarno Jereb d.o.o.  in Odvetniško družbo Titan o.p., d.o.o. v primeru neuspeha bremenijo vsi stroški postopkov, tj. stroški njunega dela kot tudi pravdni stroški, ki so nastali nasprotni pravdni stranki.

Skladno s prvim odstavkom 61. člena ZKolT pa sta odvetniški pisarni v primeru uspeha upravičeni do nagrade v višini 30 odstotnega deleža od zneska, ki ga bo prisodilo sodišče. Pri tem se navedeni delež obračuna zgolj od izplačil, ki so bila tudi dejansko uveljavljena.

Nagrada odvetniške pisarne se v primeru uspeha izplača neposredno iz prisojenega zneska in oškodovanci ne rabijo ničesar plačevati neposredno odvetniški pisarni ali VZMD ter tudi nikdar ne bodo pozvani k plačilom v zameno za izplačilo odškodnine.

VZMD se je odločil za tovrstno obliko sodelovanja zaradi tega, ker na ta način celoten riziko neuspeha prevali na odvetniško pisarno, oškodovanci pa niso stroškovno izpostavljeni, hkrati pa so upravičeni do odškodnine v primeru uspeha.

Dodatne informacije

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja oziroma bi radi dobili bolj podrobne informacije, vas prosimo, da z nami kontaktirate na elektronski naslov: odskodnine@vzmd.si

Izvedene podražitve operaterja A1

KDAJ VSE JE A1 SLOVENIJA V OBDOBJU OD JANUARJA 2018 DALJE IZVEDEL PODRAŽITVE PAKETOV

A1 Slovenija se je neupravičeno obogatil na podlagi naslednjih sprememb cen naročnin in drugih storitev v obdobju od leta 2018 dalje:

 • Dne 1. 1. 2018 se je mesečna naročnina zvišala pri vseh fiksnih paketih, ki vsebujejo televizijo (razen kabelske televizije), in sicer za povprečno 3,00 EUR (z DDV).
 • Dne 3. 4. 2018 se je mesečna naročnina večine mobilnih paketov zvišala za 1,00 EUR (z DDV).
  Dne 1. 9. 2018 se je mesečna naročnina 191 mobilnih paketov zvišala za 1,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 12. 2019 se je mesečna naročnina 9 mobilnih naročniških paketov zvišala za 2,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 1. 2022 se je mesečna naročnina 24 mobilnih naročniških paketov zvišala za 1,00 EUR (z DDV) in paketov A1 Kombo za 3,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 7. 2022 se je mesečna naročnina večine konvergenčnih paketov in samostojnega interneta zvišala za povprečno 2,50 EUR (z DDV), zvišal se je tudi mesečna naročnina večjega deleža mobilnih naročniških paketov (vključno s paketi samostojnega mobilnega interneta), in sicer za 1,00 EUR (z DDV).

Pri tem pojasnjujemo, da operaterji niso bili vedno v celoti transparentni glede podražitev, zato dopuščamo možnost, da so nekateri podatki v razpredelnici pomanjkljivi.

SEZNAM A1 SLOVENIJA NAROČNIŠKIH PAKETOV, KI SO BILI PODVRŽENI ENOSTRANSKIM PODRAŽITVAM OD LETA 2018 DALJE

V spodnjem seznamu so navedeni vsi paketi, za katere je VZMD na podlagi javno dostopnih podatkov razbral, da so bili podvrženi podražitvam. Ker A1 Slovenija ni bil v celoti transparenten glede vseh podražitev, dopuščamo možnost, da seznam ni popoln in so potrebne določene dopolnitve ali spremembe. Med vodenjem kolektivnih postopkov bomo seznam sproti dopolnjevali, če se bodo pojavili novi podatki oziroma bodo operaterji razkrili dodatne podatke.

A1 ORTO Tripster+
A1 Orto 15 GB
A1 ORTO EU
A1 ORTO EU+
A1 Svobodni 100 GB
A1 Svobodni 20 GB
A1 Svobodni 40 GB
A1 Svobodni 60 GB
A1 Svobodni EU
A1 Svobodni EU+
A1 Svobodni L
A1 Svobodni M
A1 Svobodni S
A1 Začetni M
A1 Začetni S
GIGANT
GIGANT PLUS
M ZAME
NESKONČNI L
NESKONČNI M
NESKONČNI S
OPTIMALNI M
OPTIMALNI S
ORTO ELASTIK
ORTO TRIPSTER
POLETJE
Praznični ORTO ELASTIK
S ZAME
SENIOR
SENIOR M
SENIOR S
SILVESTER
ULTIMATIVNI L
ULTIMATIVNI M
ULTIMATIVNI S
ULTIMATIVNI XL
XS ZAME
A1 Svobodni 120 GB
A1 Svobodni 80 GB
A1 Svobodni 50 GB
A1 Svobodni 30 GB
A1 Go! L
A1 GO!   M  
A1 GO!   S  
A1 GO!   S KIDZ  
A1 GO!   XS  
A1 GO!   XS KIDZ  
A1 ORTO EPIK
SMART
maksiMIO
midiMIO
miniMIO
A1 Kombo S
A1 Kombo M
A1 Kombo L
A1 Net+TV S
A1 Net+TV M
A1 Net+TV L
Brezžični Net
Brezžični Net+TV L
Brezžični Net+TV S
Mobilni internet Domaci 1 (4/2)
Mobilni internet Domaci 2 (10/3)
Mobilni internet Domaci 3 (20/3)
Mobilni internet 15GIGA
Mobilni internet 1GIGA
Mobilni internet 3GIGA
Mobilni internet M
Mobilni internet S
Mobilni internet XL
Mobilni internet XS
Mobilni internet XXL
Mobilni internet 300MEGA
Hitri internet L
Hitri internet M
Hitri internet S
Neomejeni hitri internet
Net 100 GB
Net 30 GB
Net 70 GB
Net Neskončni
A1   Svobodni 100 GB  
A1   Svobodni 50 GB  
A1   Svobodni 80 GB  
A1   Svobodni Mikro  
GIGANT   VPN  
Svobodni L Bus
Svobodni M Bus
Svobodni S Bus
Zacetni M Bus
Zacetni S Bus
Svobodni 100 GB
Svobodni 50 GB
Svobodni 80 GB
Svobodni Mikro
Dodatni
GIGANTnet
MBB Praznicni 2
Neskoncni M Bus
Optimalni M Bus
Optimalni S Bus
Osnovni L Bus
Osnovni M Bus
Osnovni S Bus
Ultimativni L Bus
Ultimativni M Bus
Ultimativni S Bus
Ultimativni XL Bus
Poletje net
Silvester net

Izvedene podražitve operaterja Telekom Slovenije

KDAJ VSE JE TELEKOM SLOVENIJE V OBDOBJU OD JANUARJA 2018 DALJE IZVEDEL PODRAŽITVE PAKETOV

Telekom Slovenije se je neupravičeno obogatil na podlagi naslednjih sprememb cen naročnin in drugih storitev v obdobju od leta 2018 dalje:

 • Dne 1. 1. 2018 se je mesečna naročnina mobilnih naročniških paketov zvišala za 1,04 EUR (z DDV) in mobilnega interneta za 2 EUR (z DDV). Hkrati je Telekom zvišal cene fiksnih storitev in paketov, pri čemer ni navedel razlike v cenah pred in po podražitvi, stari cenik, ki je veljal pred 1. 1. 2018, pa ni več dostopen, zato VZMD na podlagi dostopnih podatkov ocenjuje, da so se fiksne storitve zvišale v povprečju za 4,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 8. 2018 se je mesečna naročnina nekaterih mobilnih naročniških paketov zvišala za od 1 EUR ali 2 EUR (z DDV), mesečna naročnina posameznih mobilnih storitev pa za 1 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 8. 2019 se je mesečna naročnina paketov Modri, Modri Svet, Modri Net in Modri Plus zvišala za 3 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 11. 2019 se je mesečna naročnina večine mobilnih paketov in posameznih mobilnih storitev zvišala za 1 EUR (z DDV), razen pri paketih Modri (Modri, Modri Plus, Modri Svet, Modri Net, Modri Domači), Enotni paket, Telemetrija.
 • Dne 1. 1. 2021 se je mesečna naročnina nekaterih mobilnih naročniških paketov in posameznih mobilnih storitev zvišala za 1 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 5. 2021 se je mesečna naročnina paketa Brezžični net zvišala za 2,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 8. 2022 se je mesečna naročnina nekaterih mobilnih naročniških paketov zvišala v znesku do 1,20 EUR (z DDV), poleg tega pa se je zvišala še mesečna naročnina za najem TV-komunikatorja, in sicer za 1 EUR (z DDV).

Pri tem pojasnjujemo, da operaterji niso bili vedno v celoti transparentni glede podražitev, zato dopuščamo možnost, da so nekateri podatki v razpredelnici pomanjkljivi.

SEZNAM TELEKOM SLOVENIJE NAROČNIŠKIH PAKETOV, KI SO BILI PODVRŽENI ENOSTRANSKIM PODRAŽITVAM OD LETA 2018 DALJE

V spodnjem seznamu so navedeni vsi paketi za katere je VZMD na podlagi javno dostopnih podatkov razbral, da so bili podvrženi podražitvam. Ker Telekom Slovenije ni bil v celoti transparenten glede vseh podražitev, dopuščamo možnost, da seznam ni popoln in so potrebne določene dopolnitve ali spremembe. Med vodenjem kolektivnih postopkov bomo seznam sproti dopolnjevali, če se bodo pojavili novi podatki oziroma bodo operaterji razkrili dodatne podatke.

Osnovni paket
Enotni paket
Paket NMT osnovni
Povezani 120
Povezani 400
Povezani 400 plus
Povezani 2000
Povezani 2400
Povezani 300
Mini Povezani
Neodvisni A
Džabest 2000
Itak Džabest
Paket SOS-plus
Skupni mobilni zakup
Džabest 250 za zmeri
Džabest 2000 za zmeri
Paket 2014
Paket Družinski bonus
Neomejeni A
Neomejeni C
EU neomejeni
Paket 2015
Džabest na polno
Brezskrbni B
Džabest ruzak
Enostavni B
EU brezskrbni
Penzion Brezskrbni
Džabest na polno za zmeri
Enostavni A
Brezskrbni A
Duet Pop
Moj D
Dogaja
Gluhi A
Dostopni C
Dostopni A
Neodvisni B
Dostopni B
Podatkovni paket
Mobilni Internet Mini
Mobilni Internet Neomejeno
Mobilni Internet Piko
Mobilni Internet Start
Mobilni Internet XS
Mobilni Internet S
Mobilni Internet M
Mobilni Internet L
Mobilni Internet XL
Brezžični Internet
Mobilni Internet Brezskrbni
Dostopni Start
Mobilni net A
Mobilni net B
Mobilni net C
Mobilni net Neomejeni
Platinum A
Platinum B
Vse dobro
Za dva
Naj A
Naj B
Naj C
Mobilni net start
Doma
NekiNeki
Naj C akcija
Naj 5G
Mobilni net Enostavni
Mobilni net Napredni
Mobilni net Brezskrbni
Mobilni net Neomejeni 5G
Paket Modri
(ob uvedbi leta 2015 cena 59,95 EUR)
Paket Modri (OŠO)
Paket Modri Plus
Paket Modri Plus (OŠO)
Paket Modri Net
Paket Modri Net
Paket Modri (18.6.2015 – 20.3.2016)
Paket Modri (18.6.2015 – 20.3.2016) (OŠO)
Paket Modri Svet
Paket Modri Svet (OŠO)
TV Standard in IP-telefonija
Dodatek za kabelsko TV
DUO FON TV Neomejeni
DUO FON TV Osnovni
Internet
Internet (OŠO)
Internet EMX do 1M/256k
Internet EMX do 1M/256k in IP telefonija
Internet in IP telefonija
Internet in IP telefonija (OŠO)
Internet in IP telefonija Neom.
Internet in IP telefonija neomojeno (OŠO)
Internet in TV
Internet in TV (OŠO)
Internet Osnovni
Internet WiMAX in IP-telefonija (OŠO)
IP Telefonija (neomejeno)
IP Telefonija (osnovna)
Iskra Sistemi internet WiMAX (OŠO)
Kabelska TV (samostojna)
Kabelska TV (samostojna) in Univerzalna storitev IP-telefonija
KKS – Neomejena uporaba PO brez LAN PRAVNA
Neomejena uporaba – fizične osebe
Paket Trio
Standardni paket za LAN preko ISDN
TopDuo
TopDuo (OŠO)
TopDuo Brezžični
TopDuo in IP-telefonija
TopDuo TV (do 30.11.2016
TopDuo TV (OŠO)
TopSolo
TopSolo (do 20.3.2016)
TopSolo (OŠO)
TopSolo Brezžični
TopSolo Osnovni
TopSolo TV
TopSolo TV (do 9.3.2017)
TopSolo TV (OŠO)
TopSolo TV (OŠO) (do 9.3.2017)
TopTrio
TopTrio (OŠO)
TopTrio A
TopTrio A (OŠO)
TopTrio A+
TopTrio A+ (OŠO)
TopTrio B
TopTrio B (OŠO)
TopTrio Brezžični
TopTrio C
TopTrio C (OŠO)
TopTrio Cinestar
TopTrio Cinestar (OŠO)
TopTrio Enostavni
TopTrio HBO
TopTrio HBO (OŠO)
TopTrio Kino
TopTrio Kino (OŠO)
TopTrio Mega HD
TopTrio Mega HD (OŠO)
TopTrio Mini HBO
TopTrio Mini HBO (OŠO)
TopTrio Optika
TopTrio Osnovni
TopTrio Osnovni (OŠO)
TopTrio Penzion
TopTrio Penzion (OŠO)
TopTrio Plus
TopTrio Plus (OŠO)
TopTrio Začetek
TopTrio Začetek (OŠO)
Trio Neomejeni (OŠO)
Trio Osnovni
Trio Osnovni (OŠO)
TV
TV brez interneta
TV in IP-telefonija
TV Standard
TV Standard (OŠO)
TV Standard in IP-telefonija
TV Standard in IP-telefonija (OŠO)
TV Standard in IP-telefonija (NEOMEJENO)
X.400 naročnik – MTS

Izvedene podražitve operaterja Telemach

KDAJ VSE JE TELEMACH V OBDOBJU OD JANUARJA 2018 DALJE IZVEDEL PODRAŽITVE PAKETOV

Telemach se je neupravičeno obogatil na podlagi naslednjih sprememb cen naročnin in drugih storitev v obdobju od leta 2018 dalje:

 • Dne 1. 2. 2018 se je mesečna naročnina zvišala pri nekaterih mobilnih paketih, in sicer za 1,00 EUR (z DDV), razen pri paketu VEČ, pri katerem se je mesečna naročnina zvišala za 1,50 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 2. 2018 se je mesečna naročnina pri nekaterih paketih fiksnih storitev zvišala za 1,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 4. 2018 se je mesečna naročnina pri paketih EVJ internet zvišala za 2,00 EUR (z DDV), pri paketih EVJ trojčki pa za 2,90 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 12. 2018 se je mesečna naročnina paketov Več, Še Več in Največ zvišala za 0,50 EUR, 1,00 EUR in 2,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 2. 2019 se je mesečna naročnina za fiksni paket (enojček, dvojček, trojček) zvišala za 1,00 EUR, 1,50 EUR ali 2,00 EUR (z DDV). Podražitve je bilo deležnih več kot 200 paketov, razen paketov EON.
 • Dne 1. 6. 2019 se je mesečna nekaterih fiksnih paketov zvišala za 5,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 3. 2020 se je zvišala mesečna naročnina paketa EON Premium za 4,00 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 3. 2020 se je mesečna naročnina mobilnih paketov VEČ, VEČ Družina (2, 3 in 4) in VEČ IMAM zvišala za 1,40 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 10. 2020 se je zvišala mesečna naročnina večine fiksnih paketov, in sicer paketom enojček, dvojček, trojček in četverček za fizične uporabnike se je cena zvišala za 1,00 EUR (z DDV), Televizijskim paketom Total TV pa se je cena zvišala za 1,50 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 10. 2021 se je zvišala mesečna naročnina vseh paketov VEČ (rednih in družinskih) za 1,00 EUR (z DDV) in družinske ponudbe (3 in 4) pri paketih ŠE VEČ (za 0,50 EUR in 1,00 EUR) in NAJVEČ (za 1,00 EUR in za 2,00 EUR).
 • Dne 1. 7. 2022 se je zvišala mesečna naročnina večine paketov fiksnih storitev za 0,99 EUR (z DDV), pri nekaterih pa tudi za 1,90 EUR oz. 2,90 EUR (z DDV).
 • Dne 1. 9. 2022 se je zvišala mesečna naročnina mobilnih paketov VEČ (vsi za 2,00 EUR), ŠE VEČ (za 0,50 in 1,00 EUR) in NAJVEČ (vsi za 2,00 EUR).  Cena se je spremenila tako v redni, družinski in fiksni ponudbi, razen pri paketu ŠE VEČ, kjer se cena v redni ponudbi ni spremenila.

Pri tem pojasnjujemo, da operaterji niso bili vedno v celoti transparentni glede podražitev, zato dopuščamo možnost, da so nekateri podatki v razpredelnici pomanjkljivi.

SEZNAM TELEMACH NAROČNIŠKIH PAKETOV, KI SO BILI PODVRŽENI ENOSTRANSKIM PODRAŽITVAM OD LETA 2018 DALJE

Seznam vseh paketov, ki so bili pri Telemach podvrženi podražitvam, je v pripravi.

Izvedene podražitve operaterja T-2

KDAJ VSE JE T-2 V OBDOBJU OD JANUARJA 2018 DALJE IZVEDEL PODRAŽITVE PAKETOV

Ko bo VZMD razpolagal z ustreznimi podatki, bo pripravil bolj podrobno razpredelnico vseh paketov in kdaj so bili podvrženi podražitvam. Pri tem pojasnjujemo, da operaterji niso bili vedno v celoti transparentni glede podražitev, zato dopuščamo možnost, da so nekateri podatki v razpredelnici pomanjkljivi.

SEZNAM T-2 NAROČNIŠKIH PAKETOV, KI SO BILI PODVRŽENI ENOSTRANSKIM PODRAŽITVAM OD LETA 2018 DALJE

Seznam vseh paketov, ki so bili pri T-2 podvrženi podražitvam, je v pripravi.

Prijavite se