Skip to main content

Kolektivno varstvo

V Sloveniji se pojavlja vse več primerov množičnega oškodovanja, ki pogosto ostajajo prezrti s strani oblastnih organov. Žrtve tako pogosto ostanejo brez ustreznega zastopnika njihovih interesov in brez ustrezne kompenzacije za nastalo škodo. Kadar je nastala škoda nizka, posamezniki pogosto nimajo interesa, da bi samostojno poskrbeli za zavarovanje svojih pravic, saj stroški slednjega pogosto v večkratniku presegajo nastalo škodo. Za preprečevanje tovrstnih ravnanj je ključna ustrezno organizirana civilna iniciativa, ki je sposobna prepoznati kršitve pravic posameznikov in uporabiti ustrezne mehanizme za zavarovanje pravic ter preprečitev nadaljnjih kršitev.

Cilj VZMD je, da zapolni praznino med civilnimi organizacijami, ki imajo ustrezne izkušnje za prepoznavanje in preprečevanje množičnih kršitev pravic posameznikov. S svojim bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami VZMD posameznikom nudi platformo za združevanje in varovanje svojih pravic.

Namen zavoda je opravljanje nalog in dejavnosti za varstvo posameznic in posameznikov, zlasti:

  • varovati njihove pravice kadar nastopajo v razmerjih kot potrošniki,
  • jih informirati in osveščati o prepovedanih posegih v njihove pravice, omejevalnih ravnanjih družb in zlorabah prevladujočega položaja,
  • jim pomagati uresničevati pravico do zdravega življenjskega okolja kot univerzalno človeško pravico,
  • zastopati interese potrošnikov pri obravnavanju pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi,
  • jim nuditi platformo za združevanje v primerih množičnega oškodovanja in
  • jih kolektivno zastopati v izvensodnih in sodnih postopkih.

Aprila leta 2018 se je v Sloveniji začel uporabljati Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), s katerim je urejen nov institut kolektivne tožbe in kolektivne poravnave ter pravila kolektivnega postopka. S tem je zakonodajalec vzpostavil možnost, da se z eno sodbo odloči za vse osebe, ki so bile oškodovane v primeru množičnega oškodovanja. VZMD ima ustrezno organizacijo, znanje, izkušnje in sredstva, da lahko ob podpori oškodovanih posameznikov nastopa kot upravičena in reprezentativna oseba za vložitev kolektivne tožbe oziroma za sklenitev kolektivne poravnave.

Prijavite se