Skip to main content

T-2

Na tej strani se lahko vsi naročniki storitev T-2 d.o.o. seznanite z nezakonitimi enostranskimi dvigi cen naročnine v zadnjih petih letih in podprete prizadevanja VZMD za ukinitev tovrstne prakse ter povrnitev nastalega prikrajšanja.

Kdo so prikrajšani naročniki?

Če spadate v skupino prikrajšanih naročnikov in želite biti obveščeni o vseh zadevah, se pridružite s klikom na spodnjo povezavo:

VZMD v svojih prizadevanjih za zagotovitev odškodnine zastopa vse naročnike storitev T-2, ki so fizične osebe, in so bili v zadnjih petih letih podvrženi enostranskim podražitvam naročnine.

Če na vsa spodnja vprašanja odgovorite pritrdilno, potem verjetno spadate v skupino prikrajšanih naročnikov:

  1. Ali ste oziroma ste bili v zadnjih petih letih naročnik storitev T-2 in ste fizična oseba?
  2. Ali vam je v času naročniškega razmerja T-2 enostransko zvišal ceno naročnine?
  3. Ali ste po podražitvi še naprej ostali v naročniškem razmerju in niste izkoristili pravice do odstopa od pogodbe?

Najpogostejša vprašanja

O odškodninskem zahtevku

NAROČNIKI KATERIH STORITEV T-2 SO VKLJUČENI V SKUPINO PRIKRAJŠANIH NAROČNIKOV?

V skupino prikrajšanih naročnikov spadajo vsi potrošniki:

  • ki imajo oziroma so imeli T-2 sklenjeno naročniško pogodbo, in sicer za mobilne storitve, internet, televizijo ali katerokoli kombinacijo navedenih storitev,
  • jim je T-2 v zadnjih petih letih enostransko zvišal ceno naročniškega paketa in
  • so tudi po podražitvi ostali v naročniškem razmerju in plačevali naročnino po zvišani ceni.
KAKO JE T-2 KRŠIL ZAKONODAJO?

T-2 s potrošniki v Republiki Slovenije sklepa naročniške pogodbe za mobilne in širokopasovne storitve, ki imajo vse naravo t. i. tipske pogodbe, pri katerih potrošniki v okviru vnaprej oblikovanih pogodbenih pogojev nimajo vpliva na vsebino.

Pri tem je T-2 zlorabil svoj položaj s tem, da v naročniške pogodbe ni vključil ustreznih določb, ki urejajo pravice in obveznosti glede spreminjanja pogodbenih pogojev. T-2 si je namreč pridržal pravico do enostranskega spreminjanja pogodbenih pogojev, vključno s ceno, brez jasno določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene.

Tovrstni pogodbeni pogoji, ki omogočajo enostransko spreminjanje vseh pogodbenih pogojev, vključno s ceno, brez jasnih vnaprej določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene ter so povrhu vsega še nejasno zapisani, se skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Direktivo Sveta 93/13/EGS1 in prakso Sodišča Evropske unije štejejo za nepoštene in so kot taki nični.

Sodišče Evropske unije se je v zadevi C-92/11 postavilo na jasno stališče, da morajo ponudniki na trgu enostransko spremembe cene po tipski pogodbi urediti tako, da je sprememba cene v skladu z zahtevami po dobri veri, uravnoteženosti in preglednosti. Slednje pomeni, da mora ponudnik: (1) v pogodbi pregledno navesti razlog in metodo spreminjanja cene storitve tako, da lahko potrošnik na podlagi jasnih in razumljivih meril predvidi morebitne spremembe cen in (2) potrošniki morajo imeti ob spremembi cen pravico, da pogodbo odpovejo. Pri tem pa je pomembno, da možnost odstopa ne nadomesti zahteve po predhodni pregledni navedbi razloga in metode spreminjanja cene iz prve točke.

T-2 je v svojih naročniških pogodbah popolnoma zanemaril zahteve po dobri veri, uravnoteženosti in preglednosti, saj ni navedel nobenih razlogov o tem kdaj se lahko spremeni cena, niti ni predvidel metode za spreminjanje cen. Zaradi navedenega so pogoji naročniških pogodb v delu, ki omogočajo T-2 enostransko spreminjanje cen, nepošteni, in kot taki nični.

Kadar pa je potrošnik na podlagi ničnega določila že izpolnil določeno obveznost, je izpolnil nekaj, česar ni bil dolžan. Skladno z navedenim imajo po stališču VZMD vsi naročniki pravico zahtevati nazaj celotno razliko med prvotno dogovorjeno ceno in ceno, ki so jo plačali na podlagi naknadnih enostranskih podražitev.

ALI 129. ČLEN ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (ZEKom-1) OPERATERJEM OMOGOČA ENOSTRANSKO SPREMEMBO CENE?

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) v drugem odstavku 129. člena določa, da morajo biti naročniki o vsaki spremembi pogodbenih pogojev obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem pa morajo biti hkrati obveščeni, da imajo v istem roku pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

T-2 se je pri svojem poslovanju vseskozi zanašal na pravno napačno razlago, da mu ureditev 129. člena ZEKom-1 daje pravico do enostranske spremembe pogodbenih pogojev, če se le drži postopkovnih določb glede obvestila o spremembi in možnosti odstopa. Tovrstna razlaga določb 129. člena ZEKom‑1 je nepravilna in v nasprotju z Direktivo 2002/22/ES ter zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Ureditev 129. člena ZEKom-1 je treba razlagati na način, da potrošnikom (naročnikom) daje več pravic, ne pa na način, da jih v pravicah omejuje. Pravilna razlaga tako vodi do ugotovitve, da 129. člen ZEKom-1 operaterjem ne omogoča enostranskega spreminjanja bistvenih pogodbenih pogojev, ampak končnim uporabnikom (naročnikom) omogoča odstop od pogodbe tudi takrat, ko operaterji spreminjajo pogodbene pogoje, ki niso bistveni.

Odgovor na zastavljeno vprašanje se tako glasi: ne, 129. člen ZEKom-1 operaterjem nalaga zgolj nekatere obveznosti, ki jih imajo v primeru spreminjanja pogodbenih pogojev, kar pa ne pomeni, da je ob upoštevanju navedenih obveznosti, sprememba tudi dopustna. Upoštevati je treba namreč še preostala zakonodajna pravila, zlasti iz področja varstva potrošnikov.

T-2 je pri enostranskem spreminjanju cene popolnoma zanemaril pravila potrošniške zakonodaje.

KAKO JE T-2 NAROČNIKOM ONEMOGOČIL KONKURENČNO OPTIMALNO IZBIRO PONUDNIKA?

S tem, ko si je T-2 pridržal pravico do enostranske spremembe pogodbe (in jo je nenazadnje tudi večkrat izvršil) je potrošnikom onemogočil optimalno izbiro ponudnika telekomunikacijske storitve. 

Namreč potrošnik, ki se je odločal na podlagi cene naročniških paketov pri različnih ponudnikih, je lahko na neki točki izbral T-2 kot najugodnejšega ponudnika. Pri tem pa potrošnik ni mogel predvideti, da bo lahko T-2 zgolj nekaj mesecev po sklenitvi naročniškega razmerja naročnino podražil.

Potrošniki, ki so operaterja zbirali na podlagi cene naročniškega paketa, so bili tako pogosto izigrani tekom naročniškega razmerja, ko se je naročnina podražila.

KDAJ VSE JE T-2 V ZADNJIH PETIH LETIH IZVEDEL PODRAŽITEV PAKETOV?

Tekom priprave tožbe bo VZMD pripravil bolj podrobno razpredelnico vseh paketov in kdaj so bili podvrženi podražitvam. Pri tem pojasnjujemo, da operaterji niso bili vedno v celoti transparentni glede podražitev, zato dopuščamo možnost, da so nekateri podatki v razpredelnici pomanjkljivi.

SEZNAM NAROČNIŠKIH PAKETOV, KI SO BILI PODVRŽENI ENOSTRANSKIM PODRAŽITVAM OD LETA 2018 DALJE

Seznam vseh paketov, ki so bili pri T-2 podvrženi podražitvam, je v pripravi.

ALI SEM UPRAVIČEN DO ODŠKODNINE?

V postopkih za zagotovitev odškodnine si bo VZMD prizadeval zagotoviti odškodnino za vse naročnike, ki so imeli pri T-2 sklenjen naročniški paket, ki se je v zadnjih petih letih enostransko podražil.

V primeru, da bo potrjena kolektivna poravnava, bodo v poravnavi natančno določeni vsi oškodovanci, ki bodo upravičeni do odškodnine. V primeru sprejetja pravnomočne sodbe, pa bo vse oškodovance določilo sodišče.

KAKŠNA JE VIŠINA ODŠKODNINE, KI JO LAHKO DOBIM?

Višina odškodnine do katere je upravičen vsak posamezen prikrajšani naročnik je zlasti odvisna od naročniškega paketa in obdobja v katerem je imel naročnik sklenjeno naročniško razmerje.

VZMD bo tekom priprave kolektivne tožbe pripravil razpredelnico, iz katere bodo razvidni paketi, ki so bili v zadnjih petih letih podvrženi podražitvam in zneski spremembe cen.

KAKO BO VZMD ZASTOPAL PRIKRAJŠANE NAROČNIKE?

VZMD bo kot reprezentativna oseba, ki je upravičena za vložitev kolektivne tožbe ali predloga za potrditev kolektivne poravnave, zastopal interese oškodovancev v najvišji možni meri.

V luči mirnega reševanja sporov bo VZMD najprej skušal doseči izvensodni dogovor glede izplačila odškodnine vsem prikrajšanim naročnikom. V primeru, da bo dosežen pravičen dogovor, bo VZMD sprožil postopek potrditve kolektivne poravnave, v katerem bo sodišče presodilo ali je višina odškodnine primerna.

V primeru, da bodo izvensodna pogajanja neuspešna, bo VZMD vložil kolektivno tožbo.

O poteku pogajanj in vseh dejanjih vas bomo preko te spletne strani in socialnih omrežij tekoče obveščali

ZAKAJ JE VZMD UPRAVIČENA OSEBA ZA VLOŽITEV KOLEKTIVNE TOŽBE?

Skladno z Zakonom o kolektivnih tožbah posamezniki niso upravičeni do neposredne vložitve kolektivne tožbe, lahko pa za njihov račun kolektivno tožbo vloži pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost, in pri kateri obstaja neposredna povezava med njenimi glavnimi cilji delovanja in pravicami, ki naj bi bile kršene, in v zvezi s katerimi se vlaga tožba.

VZMD izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in ima bogate izkušnje pri zastopanju interesov množično oškodovanih posameznikov. VZMD je v zadnjih 15 letih delovanja vzpostavil izkušeno ekipo strokovnjakov, ki ima vsa potrebna pravna in organizacijska znanja za kvalitetno in učinkovito zastopanje interesov njenih članov.

Kako se pridružiti in sodelovati

KAKO LAHKO SODELUJEM IN POMAGAM?

Vsak posameznik lahko največ pripomore k skupnemu uspehu tako, da izpolni obrazec in se evidentira kot oškodovanec.

Prav tako apeliramo na vse prikrajšane naročnike, da to spletno stran delijo tudi z drugimi prikrajšanimi naročniki, saj bo na ta način prizadevanja VZMD podprlo večje število prikrajšanih naročnikov, kar bo povečalo pogajalsko moč VZMD in možnosti za uspešno zagotovitev odškodnine.

KAJ MORAM NAREDITI, DA LAHKO DOBIM ODŠKODINO?

Dokler ne bo potrjena kolektivna poravnava oziroma sprejeta pravnomočna sodba, vam ni treba opraviti nobenih formalnih dejanj.

Ne glede na navedeno pa vam predlagamo, da se s z izpolnitvijo obrazca evidentirate kot eden izmed prikrajšanih naročnikov. Na ta način si boste zagotovili, da boste obveščeni o tem kdaj lahko črpate odškodnino, hkrati pa boste obveščeni tudi o vseh ostalih podrobnostih za uspešno pridobitev odškodnine.

KAKO BOM OBVEŠČEN O POTEKU POSTOPKOV?

Vse oškodovance bomo o poteku postopkov redno obveščali preko te spletne strani in socialnih omrežij.

Predlagamo, da se tudi evidentirate z izpolnitvijo obrazca in si na ta način zagotovite, da boste med prvimi obveščeni o poteku postopka in o načinih ter postopkih za črpanje odškodnine.

ZA KAJ SE BODO UPORABILI MOJI OSEBNI PODATKI?

VZMD bo za skupino prikrajšanih naročnikov vodil izvensodni in sodni postopek zoper družbo T-2 in bo v zvezi z vodenjem tega spora od pridruženih članov zbiral in obdeloval različne osebne podatke, ki jih bodo VZMD posredovali oškodovanci, pri čemer jim bo VZMD predhodno pojasnil zakaj je zbiranje določenih podatkov potrebno. Zbrani podatki se bodo obdelovali zaradi in v zvezi z vodenjem postopkov, in sicer zlasti zaradi potrebe izkazovanja reprezentativnosti VZMD, dokazovanja v sodnem postopku, izvrševanja sodne odločbe, obveščanja o črpanju prisojene odškodnine in drugih razlogov, ki so povezani s postopki.

Vaše podatke bomo posredovali tudi pooblaščeni odvetniški družbi, ki bo podatke uporabljala za potrebe vodenja izvensodnega in sodnega postopka zoper T-2.

Izrecno vas opozarjamo, da z izpolnitvijo obrazca za pridružitev niste neposredno vključeni v postopek in vas odvetniška pisarna tudi ne zastopa neposredno ter za vas ne more neposredno izražati vaše volje.

NE ŽELIM BITI VKLJUČEN V TOŽBO. KAKO SE LAHKO IZLOČIM IZ POSTOPKA?

V primeru, da sodite v skupino prikrajšanih naročnikov, vendar ne želite, da se kolektivna tožba in sprejeta sodba nanaša tudi na vas, boste imeli v postopku pred sodiščem možnost podaje izjave o izključitvi iz kolektivnega postopka.

Sodišče bo po pravnomočnosti sklepa o odobritvi kolektivne odškodninske tožbe vse oškodovance na ustrezen način obvestilo o vseh pomembnih informacijah v zvezi s tožbo, med drugim tudi o roku in načinu podaje izjave o izključitvi.

Predlagamo, da spremljate register kolektivnih tožb, kjer sodišče vodi evidenco vseh kolektivnih postopkov, in je vzpostavljen z namenom seznanitve čim večjega števila oškodovancev o poteku postopka ter morebitnih upravičenjih, ki jih imajo oškodovanci v okviru posameznega postopka.

Stroški in financiranje

ALI MORAM KARKOLI PLAČATI?

Prikrajšani naročniki ne rabijo v predmetnem postopku ničesar plačati in tudi nikdar med postopkom ne bodo pozvani h kakršnemu koli plačilu. V primeru, da bi z vami stopil v stik nekdo, ki bi od vas želel kakršno koli plačilo v povezavi s kolektivnim postopkom, vas naprošamo, da nas nemudoma obvestite na elektronski naslov odskodnine@vzmd.si, da lahko čim bolj učinkovito preprečujemo morebitne prevare.

KDO KRIJE STROŠKE KOLEKTIVNE TOŽBE IN IZVENSODNIH POSTOPKOV?

Odvetniška družba Titan o.p., d.o.o. se je zavezala, da bo krila vse stroške izvensodnih in sodnih postopkov glede nezakonitega zviševanja cen zoper T-2 d.o.o. Slednje pomeni, da odvetniško družbo v primeru neuspeha bremenijo vsi stroški postopkov tj. stroški njenega dela kot tudi pravdni stroški, ki so nastali nasprotni pravdni stranki.

Skladno s prvim odstavkom 61. člena ZKolT pa je odvetniška družba v primeru uspeha upravičena do nagrade v višini 30 odstotnega deleža od zneska, ki ga bo prisodilo sodišče. Pri tem se navedeni delež obračuna zgolj od izplačil, ki so bila tudi dejansko uveljavljena.

Nagrada odvetniške družbe se v primeru uspeha izplača neposredno iz prisojenega zneska in oškodovanci ne rabijo ničesar plačevati neposredno odvetniški pisarni ali VZMD ter tudi nikdar ne bodo pozvani k plačilom v zameno za izplačilo odškodnine.

VZMD se je odločil za tovrstno obliko sodelovanja zaradi tega, ker na ta način celoten riziko neuspeha prevali na odvetniško pisarno, oškodovanci pa niso stroškovno izpostavljeni, hkrati pa so upravičeni do odškodnine v primeru uspeha.

Dodatne informacije

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja oziroma bi radi dobili bolj podrobne informacije, vas naprošamo, da nas kontaktirate na elektronski naslov: odskodnine@vzmd.si.